Menu

PISMA PRAWNE


PRAWO CYWILNE

 • Pozew/odpowiedź na pozew
 • Wniosek o odroczenie rozprawy
 • Wniosek o uchylenie/zmianę zarządzenia przewodniczącego
 • Wniosek o uchylenie/zmianę uchylenia postanowienia sądu
 • Wniosek dowodowy
 • Wniosek o sporządzenie uzasadnienia i jego doręczenie
 • Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych
 • Zażalenie
 • Apelacja
 • Skarga kasacyjna
 • Wniosek o ogłoszenie upadłości
 • Sprzeciw/Zarzuty od nakazu zapłaty
 • inne

PRAWO ZABEZPIECZAJĄCE I EGZEKUCYJNE

 • Wniosek o zabezpieczenie roszczeń pieniężnych
 • Wniosek o zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych
 • Zażalenie na postanowienie zabezpieczające
 • Wniosek o klauzulę wykonalności
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji
 • Wniosek o wyjawienie majątku
 • Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego
 • Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego
 • Wniosek o opis i oszacowanie Skarga na czynności komornika
 • Powództwo przeciwegzekucyjne
 • inne

PRAWO RODZINNE

 • Pozew o rozwód z orzekaniem/bez orzekania o winie
 • Pozew o separację
 • Wniosek o podział majątku Pozew o podwyższenie
 • obniżenie alimentów
 • Pozew o ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego
 • Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • inne

PRAWO SPADKOWE

 • Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy
 • Wniosek o stwierdzenie nabycia
 • spadku z testamentu
 • Wniosek o zmianę postanowienia stwierdzającego nabycie spadku
 • Wniosek o zabezpieczenie spadku
 • Pozew o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia
 • Pozew o zachowek
 • Wniosek o dział spadku
 • inne

PRAWO PRACY

 • Pozew o zapłatę wynagrodzenia
 • Pozew o zapłatę wynagrodzenia z tytułu nadgodzin
 • Pozew o zapłatę odszkodowania
 • Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • Pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne
 • Pozew/wniosek o sprostowanie świadectwa pracy
 • Pozew o wypłatę odprawy emerytalnej/rentowej
 • Pozew o wypłatę ekwiwalentu za urlop
 • inne

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 • Wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego
 • Zażalenie/skarga na bezczynność organu
 • Skarga na przewlekłość postępowania
 • Odwołanie od decyzji administracyjnej
 • Wniosek o sprostowanie/uzupełnienie decyzji
 • Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji
 • Wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności
 • Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji
 • Skarga kasacyjna do NSA
 • inne

PRAWO GOSPODARCZE

 • Pozew o świadczenie pieniężne
 • Odpowiedź na pozew w sprawie gospodarczej
 • Pozew o zapłatę przeciwko członkom zarządu
 • Pozew o wyłączenie wspólnika
 • Rejestracja spółek handlowych
 • Wniosek dłużnika/wierzyciela o ogłoszenie upadłości
 • Wniosek o wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych
 • inne

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

 • Wniosek o zniesienie współwłasności
 • Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia
 • Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
 • Wniosek o ustanowienie/zniesienie służebności
 • Wniosek o założenie księgi wieczystej
 • Wniosek o podział/rozgraniczenie nieruchomości
 • Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
 • Wniosek o pozwolenie na budowę
 • inne
Chmura tagów: prawnik warszawa, kancelaria prawna warszawa, porady prawne online, kancelaria prawna online, prawnik online, e porady prawne, radca prawny online
Copyright © 2012 by Pics4Deals. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kancelaria Pierwsza Prawna ®, ul. Kolejowa 45 A, 01-210 Warszawa