Menu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ
KANCELARIĘ PIERWSZĄ PRAWNĄ RADCA PRAWNY HANNA SZAREJKO

§ 1 Określenie podmiotu prowadzącego usługi pomocy prawnej świadczone drogą elektroniczną

Radca prawny Hanna Szarejko, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KANCELARIA PIERWSZA PRAWNA RADCA PRAWNY HANNA SZAREJKO, ul. Kolejowa 45A 01-210 Warszawa, NIP 845-110-46-80, REGON 142167589, Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 501243, Nr uprawnień radcy prawnego WA-6657, tytuł zawodowy radcy prawnego przyznany w Polsce i zarejestrowany w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

§ 2 Objaśnienie określeń regulaminowych

Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
Regulamin - niniejszy akt określający:

Usługodawca - Hanna Szarejko prowadząca działalność gospodarcza pod firmą: KANCELARIA PIERWSZA PRAWNA RADCA PRAWNY HANNA SZAREJKO, zapewniająca Usługobiorcom dostęp do informacji i usług pomocy prawnej świadczonej przez radców prawnych/adwokatów/aplikantów
Usługobiorca - Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zamówionej usługi pomocy prawnej świadczonej drogą elektroniczną
Serwis - Internetowy Serwis Usług Prawnych dostępny pod adresem www.pierwszaprawna.eu
Usługi - Odpłatne usługi pomocy prawnej świadczone Usługobiorcy drogą elektroniczną pod adresem www.pierwszaprawna.eu
Doradca - Radca prawny/Adwokat/Aplikant, udzielający Porad w imieniu Usługodawcy
Porady - Odpłatne usługi pomocy prawnej świadczone przez Usługodawcę na zlecenie Usługobiorcy w tym:

§ 3 Usługi

 1. Usługi obejmują wszelkie usługi pomocy prawnej w szczególności:  sporządzanie dokumentów zawierających treść porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, sporządzanie projektów pism procesowych, wezwań, wniosków, podań i innych podobnych dokumentów, sporządzanie projektów umów i jednostronnych oświadczeń woli
 2. Usługodawca wykonuje usługi zgodnie z kodeksem etyki radcy prawnego, którego treść jest dostępna na stronie www.oirpwarszawa.pl

§ 4 Warunki korzystania z Usług pomocy prawnej

 1. Warunkiem korzystania przez Usługobiorcę z Porad jest akceptacja Regulaminu oraz zapłata wynagrodzenia Usługodawcy
 2. Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia
 3. Usługodawca umożliwia Usługobiorcom bezpłatne pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu w każdym czasie
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym

§ 5 Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. Do korzystania z Serwisu wymagane są: dostęp do sieci Internet, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa z obsługą plików typu cookie, posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania się przez Usługobiorcę do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione z powodu przerwy w dostępie Usługobiorców do serwisu, w szczególności spowodowanej: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców Internetu, awariami sprzętu lub oprogramowania użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu

§ 6 Autorskie prawa majątkowe

 1. Majątkowe prawa autorskie do wszelkich treści zamieszczonych w Serwisie należą do Usługodawcy
 2. Treści zamieszczone w Serwisie są chronione na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 3. Treści zawarte w Serwisie lub stanowiące udzieloną Poradę nie mogą być powielane i rozpowszechniane w całości lub w części, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Usługodawcy

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę przesłanych wraz z zamówieniem danych osobowych. Usługodawca oświadcza, że pozyskiwane dane gromadzone są wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji zamówienia
 2. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia
 3. Podanie danych przez Usługobiorcę jest traktowane jako zapisanie się na listę użytkowników newslettera Usługodawcy   
 4. Usługodawca, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej może ją w każdym czasie odwołać
 5. Usługodawca wyraża zgodę na umieszczenie swojego logo i firmy na liście Klientów Usługodawcy w materiałach reklamacyjnych oraz na stronie internetowej Usługodawcy

§ 8 Umowa o udzielenie Porady

 1. Na podstawie wysłanego przez Usługobiorcę zamówienia Usługodawca zobowiązuje się wykonać drogą elektroniczną Usługę pomocy prawnej, w oparciu o ustawodawstwo polskie (o ile nic innego nie wynika z ustaleń z Usługobiorcą)
 2. Zawarcie umowy o udzielenie Porady następuje z chwilą zaksięgowania zapłaty umówionego wynagrodzenia na rachunku bankowym Usługodawcy

§ 9 Wycena

 1. W celu udzielenia Porady Usługobiorca wpisuje w polu „Opisz swoją sprawę”, znajdującym się na stronie internetowej www.pierwszaprawna.eu, swój adres e-mail, imię, nazwisko i numer telefonu oraz przedstawia zagadnienie prawne, które jest przedmiotem wyceny przez Usługodawcę
 2. Wycena jest bezpłatna i zawiera informację o wynagrodzeniu brutto, po zapłacie którego Usługodawca zobowiązuje się udzielić Porady
 3. W dni robocze, w godzinach od 8 do 16 Usługobiorca otrzymuje wycenę w przewidywanym terminie do 2 godzin od momentu przedstawienia przez Usługobiorcę zagadnienia prawnego. W przypadku sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy termin ten wynosi do 12 godzin
 4. Wycena uwzględnia w szczególności stopień skomplikowania sprawy, a także nakład pracy Doradcy w celu pełnego i rzetelnego opracowania Porady
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wyceny i udzielenia Porady w przypadku, gdy pytanie zawiera treści niezgodne z prawem, obraźliwe lub naruszające dobra osób trzecich albo nie dotyczy zagadnienia prawnego, o czym Usługobiorca zostanie poinformowany w ciągu 24 godzin od przedstawienia pytania wraz z podaniem powodu odmowy realizacji usługi
 6. Wycenę i link kierujący do modułu płatności Usługobiorca otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej
 7. Wycena traci ważność po upływie 7 dni

§ 10 Zapłata za Usługi

 1. Usługa może zostać opłacona poprzez przelew tradycyjny lub internetowy na rachunek bankowy Usługodawcy
 2. Opłacenie usługi może także nastąpić przy pomocy aplikacji płatności bezpośrednich współpracujących z Usługodawcą
 3. Usługobiorcę obciąża całościowy koszt transakcji bankowych związanych z zapłatą za Poradę
 4. Rozpoczęcie wykonywania Usługi może nastąpić po przesłaniu potwierdzenia wpłaty na adres poczty elektronicznej wplata@pierwszaprawna.pl

§ 11 Wyłączenie prawa odstąpienia
Dokonując opłaty za wykonanie usługi Usługobiorca wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem dziesięciodniowego terminu od zawarcia umowy, zatem nie przysługuje Usługobiorcy prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
§ 12 Faktura VAT

 1. Usługobiorca, który chce otrzymać fakturę VAT dokumentującą zapłatę wynagrodzenia, powinien poinformować o tym Usługodawcę, wskazując nazwę, adres i NIP
 2. Faktura wystawiana jest Usługobiorcy bez podpisu wystawcy
 3. Usługobiorca wyraża zgodę na wystawienie faktury bez jego podpisu i przesłanie jej drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę
 4. Faktura jest wystawiana tylko w ciągu 7 dni od dnia zaksięgowania na koncie wystawcy wpłaty za usługę. Po upływie tego okresu wystawienie faktury przez wystawcę będzie niemożliwe

§ 13 Udzielenie Porady

 1. Usługodawca udziela Porady Usługobiorcy w terminie przewidywanym do 24 godzin od zaksięgowania wpłaty wynagrodzenia na koncie bankowym Usługodawcy. Jeżeli w/w termin udzielenia Porady kończy się w dniu wolnym od pracy lub w sobotę przewidywane udzielenie Porady może nastąpić do godz. 20 w kolejnym dniu roboczym
 2. Udzielenie Porady polega na umieszczeniu tekstu odpowiedzi na pytanie lub przekazanie tej odpowiedzi za pośrednictwem wskazanego Usługobiorcy indywidualnego panelu korespondencyjnego
 3. Do treści Porady Usługodawca może załączyć inne dokumenty, takie jak orzeczenia sądów lub innych organów, o ile mają one związek z treścią odpowiedzi
 4. Termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec przedłużeniu w uzasadnionych wypadkach
 5. O przedłużeniu terminu udzielenia Porady Usługobiorca zostanie poinformowany, za pośrednictwem swego adresu e:mail lub indywidualnego panelu korespondencyjnego, w terminie wskazanym w ust. 1 wraz ze wskazaniem terminu udzielenia Porady oraz podaniem przyczyny niezachowania terminu
 6. W razie konieczności, gdy w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie niezbędne będzie zapoznanie z treścią dokumentów, w szczególności: umów, wypisów z rejestrów, ksiąg wieczystych, pism sądowych, postanowień, orzeczeń, decyzji administracyjnych, itp. Usługodawca ma prawo wezwać drogą elektroniczną Usługobiorcę do dostarczenia koniecznych dokumentów za pomocą indywidualnego panelu korespondencyjnego (scan dokumentu)
 7. W przypadku, gdy zakres usługi prawnej albo stopień skomplikowania problemu przedstawionego do rozwiązania znacząco odbiega od wstępnych ustaleń, poczynionych w szczególności na podstawie informacji przekazanych przez Usługobiorcę przed przesłaniem w/w dokumentów, Usługodawca zaproponuje podwyższenie ceny i ewentualne wydłużenie terminu wykonania usługi
 8. W przypadku, gdy Usługobiorca na zmienione, zgodnie z punktem poprzedzającym, warunki wykonania usługi zgody nie wyrazi, wpłacona kwota podlega zwrotowi w całości na konto Usługobiorcy
 9. Zakres udzielanej Porady jest wyznaczony przez stan faktyczny przedstawiony przez Usługobiorcę w zapytaniu
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść Porady udzielonej na podstawie niepełnego lub niedokładnego stanu faktycznego przedstawionego przez Usługobiorcę bądź nieprawidłowo sformułowanego problemu prawnego
 11. Usługodawca gwarantuje udzielenie Porady zgodnie z aktualnym porządkiem prawnym; z uwagi na brak powszechnie wiążącej wykładni przepisów prawnych, Usługodawca zaprezentuje własny pogląd w sprawie, w której mają zastosowanie normy prawne budzące rozbieżności interpretacyjne w orzecznictwie lub doktrynie

§ 14 Pytania dodatkowe

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo do zadawania pytań dodatkowych w terminie do 7 dni od chwili udzielenia odpowiedzi na pytanie pierwotne, o ile mieszczą się one w granicach pytania pierwotnego i stanie faktycznym na dzień zadania pytania pierwotnego
 2. Za udzielenie odpowiedzi na pytanie dodatkowe nie będzie pobierane dodatkowe wynagrodzenie
 3. Jeżeli pytanie dodatkowe wykracza poza zakres pytania pierwotnego, Usługodawca informuje o tym Usługobiorcę i przedstawia wycenę odpowiedzi na takie pytanie. Jeżeli Usługobiorca jest zainteresowany udzieleniem mu odpowiedzi na pytanie dodatkowe niezwiązane z pytaniem pierwotnym; udzielenie odpowiedzi następuje po zaksięgowaniu na koncie bankowym Usługodawcy kwoty wskazanej w wycenie pytania dodatkowego niezwiązanego z pytaniem pierwotnym

§ 15 Odmowa udzielenia Porady

 1. Usługodawca może odmówić udzielenia Porady, jeżeli uzna, iż naruszałoby to przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zasady współżycia społecznego lub wiążące go zasady z kodeksu etyki zawodowej radcy prawnego lub adwokata, których treść znajduje się na stronach www.oirpwarszawa.pl, www.nra.pl
 2. Usługodawca może odmówić udzielania Porady, jeżeli żaden z Doradców nie podejmie się udzielenia odpowiedzi na Pytanie
 3. W wypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, Usługodawca poinformuje Klienta o niemożliwości udzielenia porady oraz zwróci niezwłocznie Usługobiorcy uiszczone wynagrodzenie

§ 16 Prawo do publikacji opinii
Usługodawca ma prawo opublikować w Serwisie opinię Usługobiorcy o otrzymanej Poradzie ze wskazaniem jego imienia
§ 17 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres kancelaria@pierwszaprawna.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać: oznaczenie Usługobiorcy, numer zlecenia, wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji, wskazanie zakresu żądania Usługobiorcy
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni roboczych
 4. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym w ust. 3 nie oznacza uznania reklamacji przez Usługodawcę
 5. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mailowy, z którego reklamacja wpłynęła do Usługodawcy lub zamieszczana w indywidualnym panelu korespondencyjnym
 6. Jeżeli składający reklamację nie wniósł zastrzeżeń w ciągu 7 dni, to przyjmuje się, że odpowiedź reklamacyjna została zaakceptowana przez Usługobiorcę
 7. W terminie 7 dni od udzielenia odpowiedzi w sprawie reklamacji przez Usługodawcę Usługobiorca wskazuje, czy akceptuje propozycję Usługodawcy
 8. Prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym przysługuje Usługobiorcy po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego

§ 18 Ochrona danych osobowych

 1. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę
 2. Usługodawca, będący administratorem danych osobowych, chroni dane Usługobiorców

§ 19 Obowiązujące prawo
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy:

§ 20 Właściwość sądu

§ 21 Przepisy końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie od dnia 1 lutego 2013r.
 2. Usługodawca może zmienić Regulamin w każdym czasie
 3. Usługobiorcę obowiązuje Regulamin w brzmieniu z dnia, w którym Usługobiorca przesłał Usługodawcy Pytanie. Jednakże w przypadku, gdy od dnia Pytania przez Usługobiorcę do dnia dokonania zapłaty za wykonanie usługi upłynęło więcej niż 14 dni, Usługobiorcę obowiązuje Regulamin w brzmieniu z dnia dokonania zapłaty
Chmura tagów: prawnik warszawa, kancelaria prawna warszawa, porady prawne online, kancelaria prawna online, prawnik online, e porady prawne, radca prawny online
Copyright © 2012 by Pics4Deals. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kancelaria Pierwsza Prawna ®, ul. Kolejowa 45 A, 01-210 Warszawa